Alt 22 Mart 2017, 21:38   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: 07 Şubat 2015
Mesajlar: 6,001
Standart 7 Sayısının Sırrı

7 Sayısının Sırrı

Hazırlayan: Atahan Uzun

1. Bölüm

İnsanlar gibi sayıların da karakterlisi karaktersizi, şanslısı, şanssızı, sevileni, sevilmeyeni var galiba. 2 yıl önce iş yerimin bulunduğu apartmanda 13 numaralı daire yoktu. 13 sayısının uğursuzluğu gibi, 7 sayısı da uğur sayısı olarak kabul edilir. İnsanlara "Uğurlu sayınız nedir?" diye sorulduğunda genellikle "7" cevabı alınıyormuş. Peki 7 sayısı neden uğurlu?

7, ilkçağ düşünürlerinden beri insanları düşündürmüş bir sayı. Pisagorculara göre 7, tek sayı olarak erkektir ve uğuru temsil eder. Philolaus, 7 için "Her şeyin hâkimi ve lideri, bir tanrı gibi ebedî, metin, hareketsiz, yalnız kendine benzeyen, bütün diğerlerinden farklı olan tanrıça Athena’ya benzer." der. 7 sayısını uğurlu yapan bir başka önemli neden daha vardır. Kurân’a göre Allah, yeri ve göğü 7 günde ve 7 tabaka halinde yarattı. Hac sırasında Kâbe’nin etrafında dolanma, Tavaf ve Safayla Merve tepeleri arasındaki koşu da 7 kere yapılır. Mekke’de belli bir mevkide hacı, 7 kere "Allah-u Ekber!" diye bağırır. Haccın sonunda şeytan, 7 taşla taşlanır.

Felsefe ve din açısından olduğu gibi zaman ölçüsü olarak da 7 önemlidir. Çünkü hafta, 7 gündür. Bu açıdan insan yaşamında 7, önemli bir rol oynar. Çocuklar, ortalama 7 ayda süt dişlerini çıkarır, 7 yaşında düşürürler. 2 x 7 yaşında ergenliğe ulaşırlar.

Bir inanışa göre, dünyanın görünen ve görünmeyen âlemler arasında ve kozmostaki rakamı 7’dir. 7, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir.

7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır; hem uhrevî hem de dünyevî alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, Madde ve İnsanla (3 unsur), Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7’dir ve bunlar, Dünya Gelişim Sayısı’nın temelini oluştururlar.

Doğa’da, güncel ve sosyal hayatta, insanın varlığında ve hayatta tesadüf ettiğimiz 7’lere bir göz atalım:
Doğada 7 Sayısının Geçtiği Yerler

✔ Gökkuşağı, 7 renktir.

✔ Büyük Ayı, 7 yıldızlıdır.

✔ Dünyada 7 kıta vardır.

✔ Gökyüzü, 7 kattır.

✔ En çok tanınan ve bilinen gül çeşidi, “7 Veren Gül”dür.

✔ Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi vardır.

✔ Rio, Roma ve İstanbul 7, tepe üzerine kurulmuştur.

✔ Kızılderililerde 7 mevsim vardır.

✔ Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır.
Güncel ve Sosyal Hayatta 7 Rakamının Geçtiği Yerler

✔ Bir Haftada 7 gün vardır.

✔ Dünyanın harikalarının sayısı nedense 8 değil 7 dir.

✔ Müzikte 7 nota vardır.

✔ 7 temel renk vardır.

✔ James Bond, 007’dir.

✔ Bizim Hürmüz bile 7 kocalıdır.

✔ Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır.

✔ Atatürk, 7 harftir.

7 Âlimler Hikayesi: “7 Âlimler Hikâyesi”, kaynağını Sindbadname’den alan Türkçe masallar derlemesidir. Bir câriyenin iftirasına uğrayan Doğulu bir hükümdarın oğlunun kurtulması için, ülkedeki 7 bilge vezirden her birinin 7 gün boyunca kadınların kurnazlıkları üzerine anlattıkları öykülerden oluşur. Derlemenin adı da bu 7 âlimden gelir.

7 Askı: Arapça’da "Muallakatü’s- Seba"…Arap edebiyatında, İslâm öncesinde yazılmış 7 kasideden oluşan derlemedir. Her biri yazarların en iyi yapıtı sayılan bu kasidelerin, Kâbe duvarlarına asıldıkları için bu adla anıldığı sanılır.

7 Hafta Savaşı: Avusturya- Prusya Savaşı olarak da bilinir. 1866’da, Avusturya, Bavyera, Saksonya, Hannover ve kimi küçük Alman devletleriyle Prusya arasında 1866’da yapılan ve 7 hafta süren savaştır. Prusya’nın zaferiyle sonuçlanmış, Avusturya’nın Almanya’dan çekilmesine yol açmıştır.

7 Yıl Savaşı: Fransız ihtilalinden önce Avrupa’nın bütün büyük devletlerinin katıldığı son büyük savaştır. Savaşın bir cephesinde Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya, öbüründe Prusya, Hannover ve İngiltere yer almıştı.

7 Meşaleciler: 7 Meşale adlı edebiyat akımının kurucuları…

Yedigün: İstanbul’da yayımlanan haftalık magazin dergisi (15 Mart 1933- 17 Ağustos 1950)

7 Gün: Ankara’da yayımlanan haftalık haber ve aktüalite dergisi (1972-1978)

7. Sanat: İstanbul’da 24 sayı yayımlanan aylık sinema dergisi.

Yeditepe: İstanbul’da 1 Nisan 1950- Haziran 1984 arasında, önce 15 günlük, daha sonra da aylık olarak yayımlanan edebiyat ve sanat dergisi.

Yedikır Barajı: Amasya’nın Suluova ilçesinde, Tersekan Çayı üstünde kurulu toprak dolgu barajı…
7 İle İlgili Deyişler

7 Belâ, 7 Canlı, 7 İklim 4 bucak, 7 kat el, 7 mahalle duydu, Yediden Yetmişe, 7 Düvel, 7 Göbek, 7 Delikli Tokmak.
İnsanın Varlığında 7 Sayısının Geçtiği Yerler

✔ İnsanın soyu, 7 göbek öteye gider.

✔ İnsanın 7 çakrası vardır.

✔ İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği)

✔ Çocuklar okula 7 yaşında başlar.

✔ 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır.
Dinî Hayatta 7 Sayısının Geçtiği Yerler

7 Ruh: Eski Mısır’da Güneş Tanrısı’nın 7 ruhlu olduğuna inanılıyordu.

7 Bilge: Sümerlerde Ea, “Su Tanrısı” dır. Enki adıyla da bilinir. İnanışa göre Su Tanrısı Ea’nın 7 Bilge Öğrenci’si vardı. Bunlar, yeryüzüne çıkıp insanlara bilgelik ve ilim öğretirlerdi.

7 Musalar: Müziği yaratan 7 müzik perisi (Anadolu-Helen mitolojisinde yer alan Musa denilen bu periler türkü çığırır, çalgı çalarlardı.)

7 Kurban: M.Ö.278 yıllarında Balkanlar üstünden Anadolu’ya geçerek Ankara yöresine yerleşen Galatlar’ın kurban törenlerinde 7 hayvanı kurban olarak kesmeleri. (Anadolu’da bir işin, bir dileğin yerine gelmesi için 7 koç kurban etme geleneğini de buna bağlayan halkbilimciler var. Örneğin bir yakınım, uzun zamandır bir çocuklarının olmasını arzu ediyordu. Bunun için 7 koç kurban edildi. Çocuk, 7. ayın 7’sinde doğdu ve 7 yıl bir koç kurban edildi.)

7 Kamış: Sirinks uzunluklarına göre yan yana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan’ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir, bir efsaneye konu olmuştur. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, "Sirinks" isimli güzel bir periye aşık olur. Pan’dan kaçmak için Sirinks, kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna ve ona olan aşkı için Pan, bu kamışlardan biraz keser ve bugün “Sirinks” ya da “Pan flütü” olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar.

7 Engel: Şaman inancına göre Tanrı Ülgen’in katına ulaşmak için geçilmesi gereken 7 engel vardır. Bu engelleri aşmak, insanın inanç bakımından değişik aşamalardan geçmesine, olgunlaşmasına bağlıdır.

7 Kişi: (Şaman inancına göre) Tanrı Ülgen’in yeryüzünde, önce, kemikleri kamıştan, etleri topraktan 7 kişi yarattığına inanılır..

7 Oğul: Ülgen’in 7 oğlu vardır: Karşıt, Bura-Kan, Yaşıl-Kan, Burça-Kan, Karakuş, Baktı-Kan, Er-Kanım.

7 Kulaç: Asya’da yaşayan "Beltir" adlı Türk topluluklarının düzenlediği bir din töreninde 7 kulaç uzunluğunda bir ip kullanılır, buna onların dilinde "çilipağ" denir.

7 Gün: Yenisey’de yaşayan Şamanist Türk boylarından Beltirler, ölüleri Müslümanlar gibi yıkarlardı. Ölü toprağa verildikten sonra, ölünün dul kalan karısının saç örgüleri çözülüp dağıtılır ve yarısından aşağısı kesilirdi. Dul kadın, ancak ölünün toprağa verilişinden 7 gün sonra saçlarını örebilirdi.. Ölünün karısı ve çocukları, ölünün toprağa verişinden sonra 7 gün içinde, ölünün ciğerleri rahatsız olmaması için, ciğer yemezlerdi. Ölü toprağa verildikten 7 gün sonra, köy ya da oba halkı toplanıp mezarlığa giderler ve mezarın başında ateş yakarlardı.

Çin’in Gan-su eyaletinde Nan- şan dağlarının kuzey kollarında yaşayan Sarı Uygurlar, uzun zamandır Budist sayıldıkları halde defin törenlerinde birçok Şamanlık unsurlarını muhafaza etmişlerdir. Bunlar ölülerini 3 ya da 7 gün evlerinde saklarlar. Bu süre içinde lamaları çağırıp dualar okuturlar.

7 Kez Tekrar: Çin kaynakları, 6. yüzyılda Göktürklerin defin törenini şöyle anlatmaktadır: "Ölü bulunan çadırın etrafında at üstünde 7 defa dolaşırlar. Kapının önünde bıçakla yüzlerini kesip ağlarlar. Yüzlerinden kan ve yaş karışık olarak akar. Bu töreni 7 defa tekrar ederler."

7 Gün 7 Gece: Gılgamış Destanı’nda Tanrı Enkidu’yu alt etmek için 7 gün 7 gece oyalandırılması… Aynı şekilde Budha dininde “Çıtamani” denen mutluluk incisini bulmak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için Budha’nın gizli bir ülkede 7 gün, 7 gece yol gitmesi…

7 Melek,7 Gün: Yezidilerin inancına göre 7 imam (peygamber) ve bunların yaratıldığı 7 gün Melek Taus (Pazar), Derdail (Pazartesi), İsrafail, Mikail (Çarşamba), Cevrail (Perşembe), Şamnail, Turail (Cumartesi)…

7 Şans Tanrısı: (Şişi- fuku- cin) Japon mitolojisinde iyi talih ve mutlulukla ilişkilendirilen 7 tanrı vardır. Her biri farklı kökenlerden geldiği halde 16 ncı yüzyıldan sonra aynı kümede toplanan bu tanrılar Bişamon, Daikoku, Ebisu, Fukurokucu, Curocin ve Hoteiyle tek tanrıça olan Benten’dir. Halk şarkılarına da konu olan Şişi- fuku, cin resim ve oyunlarda tek tek ya da topluca komik öğelerle betimlenir.

Tevrat’a göre Firavun, rüyasında 7 cılız ineğin, 7 semiz ineği yediğini görmüştü.

Tevrat ve İncil’de, 7 sayısı yaygın olarak kullanılmıştır. 7 rahip, 7 trompet, 7 kilise, 7mühür, 7 kâse, 7 yıldız, 7 boynuz, 7 başlı canavar, 7 ruh, 7 kollu şamdan çok bilinen örneklerdir.

İnanışa göre, Hz. Süleyman’ın tapınağına 7 basamakla çıkılıyordu.

Tufanın hazırlıkları 7 gün sürmüştü.

Nuh’un, gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti.

7 Tur: Eskiden Yahudiler, Kamış Bayramı’nda tapınaklarında toplanır ve kutsal mihrabın etrafında 7 kez dönerlerdi. Museviler de Hamursuz Bayramı’ndan 7 hafta sonra yapılan Gül Bayramı’nda günah adağı olarak 7 kuzuyu kurban etme geleneği vardır.

7 Çoban: Musa peygamberin, Firavun’dan kaçarak, gittiği Medyan çölünde yardım ettiği söylenen 7 çoban kız.

7 Oğul: Tevrat’a göre Yafes’in 7 oğlu vardır. Bunlardan her biri, bir ulusun atası sayılır.

7 Günah: Hıristiyanlık’ta manastır hareketinin başlangıcından bu yana 7 büyük günahtan söz edilir. Bu günahlar şöyle sıralanır: 1)Kibir, 2) Açgözlülük, 3) Şehvet, yani aşırı ve yasaklanmış cinsel istek, 4) Kıskançlık, 5) Oburluk ve genellikle ayyaşlık, 6) Öfke ve 7) Tembellik.

Katoliklerde 7 sakrament esastır

7 Uyurlar: “Eshâb-ı Kehf” olarak bilinir. Ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü efsanenin kahramanlarıdır. Ortaçağ boyunca Hıristiyan ve İslâm dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma İmparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (M.S. 250) 7 Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağaranın kapısı kapanır. Böylece İmparator Decius’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kurban törenlerine katılmaktan kurtulan 7 Hıristiyan, mûcizevî bir uykuya dalarlar. Doğu Roma İmparatoru 2. Thedosius döneminde (M.S. 408- 450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. 7 asker, yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan sonra ölürler. Bunun üzerine onlar adına kutsal bir mezar yapılır.

Batı’da yaygın olan anlatıda Eshâb-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Denis, Serapion ve Konstantinos’tur. Doğu’daki anlatılardaysa bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, Debernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer. Afşin ve Tarsus’ta Eshâb-ı Kehf, Efes’teyse “7 Uyurlar” adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır.

7. Gün Adventisleri: 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkan 1000 yıl inancına bağlı Protestan akımı Adventizmin günümüzdeki en büyük koludur.

Kurân’ın ilk sûresi Fâtihâ, 7 âyettir.

Kainat 7 günde yaratılmıştır.

Kabe’nin etrafı, 7 kere tavaf edilir.

Mevlevilik’te 7, bilgelik rakamıdır.

Mevlevilerde 7 selâm vardır.

İslâm dininde 7 mertebe vardır.

Müslümanlar Hac sırasında Safa’yla Merve arasında 7 kez gidip-gelirler.

Müslümanlar Hac sırasında şeytan taşlamada 7 taş atarlar. Mina’da, bayram günleri 3 gün şeytan taşlanır. Bayramın 1. günü Mina’da, Cemre- i Akabe [Büyük Şeytan] denilen yerde 2,5 metreden ya da daha uzaktan Cemre [Büyük Şeytan] yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar 7 taş atılır. Bayramın 2. günü, öğle namazından sonra 3 ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hıf’e yakın olandan başlanır. Önce küçük şeytan, sonra orta şeytan ve büyük şeytana 7 taş atılır, toplam 21 taş eder. Bayramın 3. günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi 49 taş olur. [Aynen 2. günkü gibi.] 3. günü güneş batmadan önce, Mina’dan ayrılınır. 4. gün de Mina’da kalıp, sabahtan güneşin batışına kadar dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehabdır. [Küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.]

Kurân’da 7 Gök tabiri, 7 kez geçer. (Bakara Sûresi 29), ( 17. İsra Sûresi 44), ( 23. Muminun Sûresi 86), (41. Fussilet Sûresi 12), ( 65. Talak Sûresi 12), (67. Mülk Sûresi 3), (71. Nuh Sûresi 15). ayetlerde gerçekleşmektedir.

7 İmamcılık: Sebiye, “7 İmamcılık” olarak da bilinir. Şiiliğin, imamların sayısını 7’yle sınırlayan koludur. Sebiye izleyicileri zamanla 7 sayısı üzerine kurulu bir öğreti geliştirmişlerdir. Buna göre yeryüzünde her zaman Tanrı’’nın kanıtları (hüccet) vardır. Kanıtlar, konuşan (natık) ve susan (samit) olmak üzere ikiye ayrılır. 7 konuşan kanıt Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Musa, İsa Mesih, Hz. Muhammed ve Muhammed et- Tamm’dır. Her 2 konuşan kanıt arasında da 7’şer susan kanıt vardır. Hz. Muhammed’le Muhammed et- Tamm arasındaki susan kanıtlar, Hz. Aliyle başlayıp Hz. İsmail ile biten 7 imamdır.
Kurân-ı Kerîm’de 7 Rakamı

Kurân-ı Kerîm’de kimi rakamlara dikkat çekilmiştir, bunlardan biri de 7 rakamıdır. İnsanlığın amacı bu konudan birtakım anlamlar çıkarmak değil, daha çok Kurân’ın sistematiği üzerine dikkat çekmektir. Bu açıdan baktığımızda, bir haftanın 7 gün olması gibi secde konusunun 7 rakamıyla ilişkili olduğunu görmekteyiz, secde halinde 7 uzvumuz yerle temas halindedir (2 ayak ucu + 2 diz + 2 avuç içi + 1 alın).

7 Çift;

Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kurân’ı verdik.

Bu ayet, 1/Fatiha sûresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumuysa Fatiha’nın 7 ayet oluşudur.

7 Gök;

Bakara 29: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları 7 gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.

Muminun 86: De ki: “7 göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

Fussilet 12: Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.

Talak 12: Allah, 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

Mülk 3: O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

Nuh 15: Görmüyor musunuz; Allah, 7 göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?

Nebe 12: Sizin üstünüze sapasağlam 7 gök bina ettik.

7 Gün (Dönüşte 7);

Bakara 196: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban (ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hastaysa ya da başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka ya da kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umreyle yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban (ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da 3 gün, döndüğünüzde 7 olmak üzere, bunlara, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, mutlaka cezası pek çetin olandır.

7 Gece;

Hakka 7: (Allah) Onu, 7 gece ve 8 gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

7 Başak;

Bakara 261: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.

Yusuf 43: Hükümdar: "Ben (rüyamda) 7 besili inek görüyorum, onları 7 zayıf inek yiyor; bir de 7 yeşil başak ve diğerleriyse kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler, ) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin." dedi.

Yusuf 46: (Zindana gidip “Yusuf, ey doğru (sözlü insan). 7 besili ineği 7 zayıf (ineğin) yediği ve 7 yeşil başakla diğerleri kuru olan konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar.”

Yusuf 47: Dedi ki: “Siz 7 yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.”

Bilinmeyen 7;

Kehf 22: (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “3’tüler, onların 4.sü köpekleridir.” Ve: “5’tiler, onların 6.sı köpekleridir.” diyecekler. (Bu) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “7’dirler, onların 8.si köpekleridir.” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.

7 Deniz;

Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından 7 deniz daha eklenerek (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

7 Yol;

Muminun 17: Andolsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz.

7 Kapı;

Hicr 44: (Cehennem) Onun 7 kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

6+1;

A’Raf 54: Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Yunus 3: Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah’tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

Furkân 59: O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor.

Secde 4: Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O’nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

Hadid 4: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.

Kuran’da 7. Sûre, el-Araf Süresi’dir. Araf’ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan ve dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kurân’da 7. sûre olan el-Araf’ın 7. âyetine bakalım:

“Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.”

Burada, tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla Yüce Yaradan’la insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu belirtiliyor. Tüm bu bilginin, 7. sûrenin 7. âyetinde olması, herhalde tesadüf olamaz.

NOT: Yed kelimesi, Arapça isimdir. “El”, “Kudret” anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, “Beyaz El” anlamdadır. Hz. Musa’nın parlayan eli, onun ilk mûcizesi, kerameti anlamımdadır. Yedullah kelimesiyse “Tanrı Eli” anlamına gelir.
Eski Ahit’te 7 Sayısının Geçtiği Yerler

Eski Ahit (Tevrat)’te çok sık 7 rakamıyla karşılaşılmaktadır. Örnek olarak sadece Yaratılış, Çıkış, Levililer ve Sayılar ele alınmıştır.

Yaratılış

BAP 2:2 “Ve Allah yaptığı işi 7. günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten 7. günde istirahat etti.”

BAP 2:3 “Ve Allah 7. günü mübârek kıldı ve onu takdis etti.”

BAP 7: 2-3 “Bütün yeryüzü üstünde zürriyetlerinin sağ kalması için, kendisine her temiz hayvandan, erkek ve onun dişisi olarak 7’şer ve temiz olmayan hayvanlardan, erkek ve onun dişisi olarak ikişer”, “Göklerin kuşlarından da erkek ve dişi olarak 7’şer 7’şer alacaksın.”

BAP 7:4 “Çünkü ben 7 gün sonra, yeryüzü üzerine 40 gün 40 gece yağmur yağdıracağım.”

BAP 7:10 “Ve vâki oldu ki, o 7 günden sonra, tufanın suları yeryüzü üstündeydi.”

BAP 8:4 “Ve gemi 7. ayda, ayın 17. gününde, Ararat dağları üzerine oturdu.”

BAP 8:10 “Ve diğer 7 gün daha bekledi; ve güvercini gemiden tekrar gönderdi.”

BAP 8:12 “Ve diğer 7 gün daha bekledi ve güvercini gönderdi.”

BAP 2:28 “Ve İbrahim sürüsünden 7 dişi kuzuyu ayrıca koydu.”

BAP 22:29 “Ve Ağbimelek İbrahim’e dedi: Ayrıca koyduğun bu 7 dişi kuzu ne demektir?”

BAP 22:30 “Ve dedi: Bu 7 dişi kuzuyu benim elimden almalısın.”

BAP 31:23 “Ve kardeşlerini kendisiyle beraber alıp 7 gün onun arkasına düştü.”

BAP 33:3 “Ve kendisi onların önüne geçti ve kardeşine yaklaşıncaya kadar 7 defa yere eğildi.”

BAP 41:2 “Ve işte, ırmaktan bakılışta güzel ve ette semiz 7 inek çıktı.”

BAP 41:3 “Ve işte, onlardan sonra bakılışta çirkin ve ette cılız başka 7 inek çıktı.”

BAP 41:4 “Ve bakılışta çirkin ve ette cılız inekler bakılışta güzel ve semiz 7 ineği yediler.”

BAP 41:5 “Firavun 2. defa rüya gördü ve işte, bir sapta 7 semiz ve iyi başak çıktı.”

BAP 41:6 “Ve işte, onlardan sonra cılız ve doğu rüzgarında yanmış 7 başak bitti.”

BAP 41:7 “Ve cılız başaklar 7 yıl ve dolgun başağı yuttular.”

BAP 41:26 “Yusuf Firavuna dedi: 7 iyi inek 7 yıldır ve 7 iyi başak 7 yıldır, rüya birdir.”

BAP 41:27 “Ve onlardan sonra çıkan 7 cılız ve çirkin inek ve doğu yelinden yanmış boş 7 başak da 7 yıldır; 7 kıtlık yılı olacaktır.”

BAP 41: 29 “İşte, bütün Mısır diyarında 7 büyük bolluk yılı gelecektir.”

BAP 41:30 “Ve onlardan sonra 7 kıtlık yılı çıkacaktır.”

BAP 41:36 “Ve bu yiyecek Mısır diyarında olacak 7 kıtlık yılı için memlekete zahire olacaktır.”

BAP 41:53 “Ve Mısır diyarında olan 7 bolluk yılı bitti.”

BAP 41:54 “Ve Yusuf’un söylemiş olduğu gibi 7 kıtlık yılı gelmeye başladı.”

BAP 50:10 “Ve babası için 7 gün yas tuttu.”

Çıkış

BAP 2:16 “Ve Midyan kâhininin 7 kızı vardı.”

BAP 16:26 “Altı gün onu devşireceksin; fakat 7. gün sebttir, o günde olmayacaktır.”

BAP 16:27 “Ve vaki oldu ki, 7. günde kavmden bazıları çıktılar ve bulmadılar.”

BAP 16:29 “ 7. günde kimse yerinden çıkmasın.”

BAP 16:30 “Ve kavm 7. günde istirahat ettiler.”

BAP 20:9-10 “Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın.” “Fakat 7. gün Allah’ın RABB’E Sebt’tir, sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksın.”

BAP 20:11 “Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve 7. günde istirahat etti.”

BAP 21:2 “Eğer İbranî bir köle satın alırsan, altı yıl hizmet edecek; ve 7.de hür olarak meccanen çıkacaktır.”

BAP 23:10-11 “Ve toprağını altı yıl ekeceksin ve mahsulünü toplayacaksın.” “Fakat 7. yıl onu rahat ve boş bırakacaksın.”

BAP 23:12 “Altı gün kendi işlerini yapacaksın ve 7. günde öküzün ve eşeğin rahat etsinler ve cariyenin oğlu ve garip dinlensinler diye istirahat edeceksin.”

BAP 23:15 “Mayasız ekmek bayramını tutacaksın; sana emrettiğim gibi Abib ayının muayyen vaktinde 7 gün mayasız ekmek yiyeceksin.”

BAP 25:37 “Ve onun kandillerini 7 tane yapacaksın; ve karşısına ışık versin diye onun kandillerini yakacaklar.”

BAP 29:35 “Ve Harun’la oğullarına sana emrettiğim bütün şeylere göre böyle yapacaksın;7 gün onları tahsis edeceksin.”

BAP 29:37 “7 gün mezbah için kefaret edeceksin; ve onu takdis edeceksin.”

BAP 31:15 “Altı gün işlenir; fakat 7. günde RABBE kutsal rahat Sebtidir.”

BAP 31:17 “O, İsrailoğlullarıyla benim aramda ebediyen bir âlamettir; çünkü RAB gökleri ve yeri 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendi.”

BAP 34:21 “6 gün işleyeceksin ve 7. gün de rahat edeceksin.”

BAP 37:23 “Ve 7 tane olarak onun kandillerini ve makaslarını ve tepsilerini halis altından yaptı.”

Levililer

BAP 4:17 “Ve kâhin parmağını kana batıracak ve RABBİN önünde, perdenin önünde 7 kere serpecek.”

BAP 8:35 “Ve toplanma çadırının kapısında, gece gündüz 7 gün kalacaksınız ve ölmeyesiniz diye RABBİN emrini tutacaksınız.”

BAP 12:2 “İsrail oğullarına söyleyip de: Bir kadın gebe kalır ve erkek çocuk doğurursa, o zaman 7 gün kirli olacaktır.”

BAP 12:3 “Ve 7. günde çocuğun gulfesi sünnet olacaktır.”

BAP 13:4-5-6 “O zaman kâhin hasta olanı 7 gün kapayacaktır.”, ”Ve kâhin 7. günde onu görecek; ve işte, eğer kâhinin gözünde hastalık durmuşsa, o zaman onu 7 gün daha kapatacaktır”, “Ve kâhin 7. günde yine onu görecek”

BAP 14:7-8-9 “Ve cüzamdan tathir olunacak adamın üzerine 7 kere serpecek…”, “…fakat 7 gün çadırının dışarısında oturacak”, “ Ve 7. günde vaki olacak ki..”

BAP 14:16 “Ve kâhin sol avucunda olan yağa sağ parmağını batıracak ve RABBİN önünde parmağı ile 7 kere yağdan serpecek”

BAP 14:38- 39 “O zaman kâhin evden evin kapısına çıkacak ve evi 7 gün kapayacak”, “Ve kâhin 7. günde geri gelecek ve görecek; “

BAP 14:49-51 “Ve evi tathir etmek için…”, ”… ve eve 7 kere serpecek”

BAP 15:13 “Ve akıntısı olan akıntısından tahir olunca, o zaman tahareti için kendisine 7 gün sayacak”

BAP 22:26-27“Ve RAB Musa’ya söyleyip dedi: Bir buzağı, ya da bir kuzu, ya da bir oğlak doğduğu zaman 7 gün annesiyle kalacak”

BAP 23:8 “Ve 7 gün RABBE ateşle yapılan takdime arz edeceksiniz; 7. günde kutsal toplantıdır; hiç ağır iş yapmayacaksınız.”

BAP 23:15-16-17- 18 “Kendinize Sebtin ertesi gününden, sallama demetini getirdiğiniz günden sayacaksınız; tam 7 Sebt olacak”, “7. Sebtin ertesine kadar elli gün sayacaksınız.”, ”Ekmekle beraber birer yıllık kusursuz 7 kuzu, genç bir boğa ve 2 koç takdim edeceksiniz”

BAP 23:24 “İsrailoğullarına söyleyip de: 7. ayda, ayın 1. gününde, kutsal toplantı
yapacaktır.”

BAP 23:27 “Bu 7. ayın tam onuncu günü kefaret günüdür.”

BAP 23:34 “İsrailoğullarına söyleyip de: Bu 7. ayın 15. gününde 7 gün RABBE haymeler bayramıdır.”

BAP 23:36 “7 gün RABBE ateşle yapılan takdime arz edeceksiniz.”

BAP 23:39 “7. ayın tam 15. gününde, memleketin mahsulünü devşirmiş olduğunuz zaman, 7 gün RABBİN bayramını tutacaksınız.”

BAP 23:40-42 “…Allah’ınız RABBİN önünde 7 gün şenlik edeceksiniz.”, ” Ve onu RABBE bayram olarak yılda 7 gün tutacaksınız; soylarınizce sonsuz kanun olacak; onu 7. ayda tutacaksınız.”, ”7 gün haymelerle oturacaksınız.”

BAP 25:4 “tarlanı altı yıl ekeceksin.”, “Fakat 7. yılda memleket için tam rahat Sebti, RABBE Sebt olacak; tarlanı ekmeyeceksin ve bağını budamayacaksın.”

BAP 25:8-9 “Ve kendin için 7 yıl Sebtlerini, 7 kere 7 yıl sayacaksın; ve kendin için 7 yıl Sebtlerin günleri, 40 9 yıl olacak.”, ”Ve 7. ayda, ayın onuncu gününde yüksek sesli boruyu gezdireceksin.”

BAP 26:28 “O zaman ben size karşı öfkeyle yürüteceğim; ben de suçlarınız için sizi 7 kat tedip edeceğim.”

Sayılar

BAP 6:9 “Ve eğer yanında bir adam birden bire hemen ölür ve ayrılığının başını kirli ederse; o zaman tathiri gününde başını tıraş edecek, 7. günde onu tıraş edecektir.”

BAP 7:48 “ 7. günde Efraim oğullarının beyi Ammihud oğlu Elişama takdim etti.”

BAP 8:2 “Harun’a söyle ve ona de: Kandilleri yerine koyduğun zaman, 7 kandil şamdanın ön tarafına ışık verecekler.”

BAP 12:14“Ve RAB Musa’ya dedi: Şayet babası onun yüzüne tükürmüş olsa idi, 7 gün utanmayacak mıydı.”

RAB 12:15 “Ve Miryam ordugâhının dışarısında 7 gün kapatıldı; ve Miryam geri getirilinceye kadar kavim göç etmedi.”

BAP 23:1“Ve Balam Balaka dedi: Burada bana 7 mezbah yap ve burada benim için 7 boğa ve 7 koç hazırla.”

BAP 23:4 “Ve Allah Balamı karşıladı; ve Balam ona dedi: 7 mezbah hazırladım.”
Yeni Ahit’te 7 Rakamının Geçtiği Yerler

Matta

BAP 16:10 “Dört bin kişinin 7 ekmeğini ve kaç sepet kaldırdığını anlamıyor ve anmıyor musunuz?”

BAP 16:21 “O zaman Petrus gelip İsa’ya dedi: Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç defa günah işlerse, ben ona bağışlayayım? 7 kereye kadar mı?”

BAP 18:22: “İsa ona dedi. Sana 7 kereye kadar değil; fakat 77 kere 7’ye kadar, diyorum.”

BAP 22:25: “Şimdi, bizde 7 kardeş vardı; birincisi evlendi ve öldü ve zürriyeti olmadığından karısı kardeşine bırakıldı.”

BAP 22:26 “2.si ve 3.sü de, 7.sine kadar, öyle öldü.”

Markos

BAP 8:5 “Onlara sordu: kaç ekmeğiniz var? Onlar da: 7 dediler.”

BAP 8:6 “Yere otursunlar diye halka emretti; ve 7 ekmeği alıp şükrettikten sonra kırdı, önlerine koymak üzere şakirtlerine verdi.”

BAP 8:8 “Yediler ve doydular; artan parçalardan 7 sepet kaldırdılar.”

BAP 8:20 “7 ekmeği 4 bin kişiye parçaladığım zaman, kaç sepet dolusu parçalar kaldırdınız? Onlar da: 7 dediler.”

BAP 12:20 “7 kardeş vardı.”

BAP 12:22 “7 si de zürriyet bırakmadılar.”

BAP 16:9 “Haftanın ilk gününde sabah erken İsa kıyam ettiği zaman, önce kendisinden 7cin
çıkarmış olduğu Mecdelli Meryem’e göründü.”

Luka

BAP 3:36 “Kızlığından sonra kocasıyla 7 yıl geçirmişti.”

BAP 20:29 “Şimdi 7 kardeş vardı.”

BAP 20:31 “Böylece 7 si de çocuk bırakmadan öldüler.”

Yuhanna

BAP 4:52 “Dün 7. saatte ısıtma onu bıraktı.”

Vahiy (Esinleme)

BAP 1:4 “Yuhanna Asya’da olan 7 kiliseye: Var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan tarafından, ve kendi tahtının huzurunda bulunan 7 ruhtan ve sadık ve şahit…”

BAP 1:11 “Gördüğünü kitaba yaz ve 7 kiliseye, Efesosa ve İzmir’e ve Bergama’ya ve Tiyatira’ya ve Sardis’e ve Filadelfya’ya ve Laodikya’ya gönder, diyordu.”

BAP 1:12 “Benimle söyleşen sesi görmek için döndüm. Ve döndüğümde, 7 altın şamdan….gördüm.”

BAP 1:16 “Ve sağ elinde 7 yıldız vardı ve ağzından 2 ağızlı keskin bir kılıç çıkıyordu.”

BAP 1:20 “Benim sağ elimde gördüğün 7 yıldızın sırrını ve 7 altın şamdanı yaz. 7 yıldız 7kilisenin melekleridir ve 7 şamdan 7 kilisedir.”

BAP 2:1 “Efesos’ta olan kilisenin meleğine yaz: 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın şamdanın ortasında yürüyen, şu şeyleri diyor:”

BAP 3:1 “Ve Sardis’te olan kilisenin meleğine yaz: Allah’ın 7 ruhu ve 7 yıldız kendisinde bu şeyleri diyor:”

BAP 4:5 “Ve tahtın önünde yanan 7 ateş meşalesi vardı, onlar Allah’ın 7 ruhudur.”

BAP 5:1 “Ve tahtın üstünde oturanın sağ elinde içerden ve arkadan yazılmış 7 mühürle mühürlenmiş bir kitap gördüm.”

BAP 5:5 “Ve ihtiyarlardan biri bana dedi: Ağlama, işte Yahudi sıptından olan Aslan, Davut’un Kökü, kitabı ve onun 7 mühürlerini açmaya galip geldi.”

BAP 5:6 “…boğazlanmış gibi bir Kuzu gördüm; 7 boynuzu ve 7 gözü vardı, bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allah’ın 7 ruhudur.”

BAP 6:1 “Ve Kuzu 7 mühürden birini açtığı zaman, gördüm”

BAP 8:1 “Ve 7. mührü açtığı zaman, yarım saate kadar gökte sükût oldu.”

BAP 8:2 “Ve Allah’ın önünde duran 7 meleği gördüm; ve onlara 7 boru verildi.”

BAP 8:6 “Ve kendilerinde 7 boru olan 7 melek boru çalmaya hazırlandılar.”

BAP 10:3-4 “Ve aslan gümbürder gibi büyük bir sesle çağırdı; ve çağırdığı zaman, 7 gök gürlemesi kendi sesleriyle söylediler.”, ”7 gök gürlemesi söyledikleri zaman, yazmak üzere idim; ve gökten: 7 gök gürlemesinin söylediği şeyleri mühürle ve onları yazma diye bir ses işittim.”

BAP 10:7 “Fakat 7. meleğin sesinin günlerinde, boru çalacağı zaman, peygamber kullarına müjdelemiş olduğu gibi, Allah’ın sırrı da tamamlanacaktır.”

BAP 12:3 “Ve gökte başka bir âlamet göründü; ve işte, 7 başı ve on boynuzu ve başları üstünde 7 tâcı olan büyük bir kızıl ejder vardı.”

BAP 13:1 “Ve denizden çıkan bir canavar gördüm, on boynuzu ve 7 başı ve boynuzun üstünde on tacı ve başları üstünde küfür isimleri vardı.”

BAP 15:1 “Ve gökte başka büyük ve tuhaf bir âlamet, kendilerinde 7 son belâ olan 7melek gördüm.”

BAP 15:6 “Ve kendilerinde 7 belâ olan 7 melek temiz ve parlak ketenle giyinmiş ve göğüslerine altın kuşaklar kuşanmış olarak mabetten çıktılar.”

BAP 15:7 “Ve 4 canlı mahlûktan biri 7 meleğe ebetler ebedince hay olan Allah’ın öfkesiyle dolu 7 altın tas verdi.”

BAP 15:8 “Ve mabet, Allah’ın izzetinin ve kudretinin dumanıyla doldu; ve 7 meleğin 7belâsı itmam olununcaya kadar kimse tapınağa giremedi.”

BAP 16:1 “Ve Mabetten 7 meleğe: gidin ve Allah’ın gazabının 7 tasını yeryüzüne boşaltın, diyen büyük bir ses işittim.”

BAP 17:1 “Ve kendilerinde 7 tas olan 7 melekten biri geldi, benimle söyleşip dedi:”

BAP 17:3 “Ve beni Ruhta çöle götürdü; ve 7 başı ve on boynuzu olan küfür isimleriyle dolu kırmızı canavarın üzerine binmiş bir kadın gördüm.”

BAP 17:9-10 “7 baş, kadının üzerlerinde oturduğu 7 dağ, ”, “ ve 7 kraldır; beşi düştü, biri vardır, ötekisi daha gelmedi; ve geldiği zaman, onun biraz vakit kalması gerektir.”
7 Rakamının Yeryüzündeki Gizemi

7, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, devriliğin, tekamülün mükemmel düzenin, Göksel Yönetim’in İşlevselliği’nin sembolü olarak bilinir. Tam bir periyodu ya da siklusu ifade eder. Eril olan 3 ile dişil olan dördün evliliği olarak da ifade edilebilen 7 sembolünün, dünyanın meydana getirilişini de sembolize ettiği görülmektedir.

7, dünya ve bedenle birlikte hem ruhsal hem de dünyaya ait olanı kapsayan ilk sayı; evrenin sayısı ve makro-kozmostur. Güvenlik, korunma, huzur, bolluk, yeniden birleşme, sentez ile ilişkilendirilen 7 aynı zamanda bakireliğin sayısıdır.

Güneşin 7. ışını insanın bu dünyadan bir sonrakine geçtiği yoldur. Bu 7 aşamayı tamamlayanlar, sonsuzluk kapısını çalarak dünyayla ilgili aşamaları geçip bir sonrakine hak kazanırlar.

7 gün, oruç ve tövbe periyodudur. Herhangi bir sayının 7. gücü Philo’ya göre hem karedir hem de küptür, dolayısıyla da büyük öneme sahiptir. Üçlünün ve dörtlünün birliğini kapsar ve dolayısıyla ona sıra dışı bir değer bahşedilmiştir.

Uzayın 7 yönüne (yani var oluşla ilgili altı boyut ve bir de merkez), aynı zamanda üçgenin karenin üzerine konulmasıyla (gökyüzünün dünyanın üstünde oluşu gibi) karenin üçgenle birleşimine tekabül eder. Görünenin ardındaki görünmeyen 7 sayısıyla yeryüzünde gerçekleşir. O nedenle de Yönetim Mekanizmalarının sayısıdır ve Ruhsal Yönetim Kadroları insanları ikili dengeler içinde sınadıklarından, 2 yönlüdür.

7, müzik notalarının temel serisini oluşturan sayıdır ve aynı zamanda renklerin ve gezegenlerin olduğu gibi onlara tekabül eden tanrıların; aynı zamanda cezası ölüm olan günahların ve bu günahların zıddı olan olumlu eylemlerin sayısıdır.

İyilik ve kötülük, yin ve yang ikilemi sadece Tanrısal Makamlar’da asıl tekliğine ve birliğe kavuşur, onun dışında insan için her zaman kötülükten korunmak ve iyiye yönelmek asıl yapılması gerekendir. Ezoterik tradisyonlarda ve Herman Hesse gibi gizemci yazarların romanlarında sık kullanılan ve 7 harften oluşan gizemli Abraxas ismi bu Tanrısal ikilemi, Tanrı’nın iyi ve kötüyü aynı anda barındırdığını ve insanın iyiyi kendi özgür iradesiyle ve isteyerek seçmesi gerektiğini anlatmaya çalışır. O nedenle de özgür iradeyle seçilen kötünün yaşanması da kaçınılmaz olmakta fakat özgür seçim nedeniyle tüm getirilerine katlanılması da bir karma olarak kişinin karşısına çıkmaktadır.

7 Katlı Yol, ruhsal öğretiler dünyasında çok yaygın bir semboldür. Flaman Ezoterizmci Ruysbroek ruhsal yükselişin 7 basamağıyla, İranlı şair Attar onikinci yüzyılın sonlarında ruh kuşlarının 7 vadi boyunca süren yolculuğuyla, Iraklı Sufi Nuri ruhsal kalenin 7 duvarını betimleyerek ya da Avilalı Aziza Teresa 7 içsel kaleyi görselleştirerek bu görüşü ifade ederler. Yolun bütün bu betimlenişlerinin arkasında, eski 7 Cennetsel Gök boyunca yükseliş fikri yatar. 7 kozmik aşama, 7 gök, 7 cehennem, 7 ana gezegen, evrenin devriliği, güneşin ışınları, insanın yaş dönemleri, bilgelik sütunları, gökkuşağının ay bölümleri, haftanın günleri, müzik notaları, dünyanın harikaları vs. gibi sembollerle ilişkilendirilir. Ayrıca 7 rüzgar, 7 deniz, 7 iklim, 7 yaş, 7 çöl, dünyanın 7 harikası ve 7 bilge insan vardır. Hydra’nın 7 başı vardı ve Ajax’ın kalkanı 7 kattı. 7 dağın arkasındaki 7 cücenin unutulmaması gerekir.

Bir Arap atasözü, asla fazla alınmaması gereken 7 şeyden bahseder: “İyi yüreklilikle önerilen ekmek, kuzu eti, soğuk su, yumuşak elbise, güzel koku, rahat yatak ve benzeri güzel gelen her şey”. 7, üçten sonra Ortadoğu’nun kadim uygarlıklarına ait kutsal sayıların en önemlisidir. Sayı, 28 günlük ayın dört haftaya bölünüşünden ya da 7 gezegenden (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) ortaya çıkıyor denebilir. 7, 4 elementi kuşatan ve duyusal güçlere karşılık gelen maddi dörtlemeyle (hava=zeka, ateş=istenç, su=duygular, toprak=ahlâk) birlikte yaratıcı ilkelerin üçlülüğünü (aktif zeka, pasif bilinçaltı ve işbirliğinin düzenleyici gücü) içerir.
7 aynı zamanda 7 güzel sanatın trivium ve quadrivium’a bölünmesinin de temelini oluşturur. Düalite prensibinin geçerli olduğu oluşumlarda 7 rakamı yerine çifti olan 14 sayısının esas oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden düalitenin dikkate alındığı kimi tradisyonlarda 7 rakamı çift olarak, yani ondört olarak ifade edilir. Örneğin Eski Mısır öğretisinde Osiris’in bedeninin ondört parçaya ayrıldığı bilgisi vardır. Benzer şekilde Grek öğretisinde da Zagreus’un bedeninin 7 ya da 14 parçaya ayrıldığı bilgisi bunmaktadır.

Çin ve Sufi tradisyonlarında kalbi gelişimin 7 süptil derecesi bilgisi vardır.
Simyada, Eski Mısır’da, Budizm’de, Mitraizm’de 7 basamaklı merdivenden sözedilir. Bir kaynağa göre, 7 notalı gamın ilk oktavının oluşturduğu müzikte ve kimyasal elementlerin sıralanışında düzenli yineleniş her zaman yediyle bağlantılıdır.

Eski bir düşünceye göre insanın gelişmesi 7 ve 9 dönemde gerçekleşir. İskenderiyeli Philo, ilk yedili dönemin sonunda insanın süt dişlerinin yerine gerçek dişlerinin çıktığını, 2. yedili dönemin sonunda ergenliğin başladığını ve 3. yedilide gençlerin sakallarının çıktığını söyler. 4. yedili yaşamın yüksek noktasıdır, 5. evlilik zamanıdır. 6. yedili düşünsel olgunluk gerektirir, 7. yediliyse akıl aracılığıyla ruhu yüceltir, 8. hem zeka hem de aklı mükemmelleştirir ve 9. tutkuları yumuşatır, adalet ve ölçülülük yolunda ilerler. 10. yediliyse insanları ölüme hazırlar. İncil’in 90. Mezmur’unda şöyle söylenir: “Yılların günleri yetmiş yıldır”.
Çeşitli Geleneklerde 7

7 başlı ejderha ya da yılan Mayalar’da Hindistan’da, Pers’te, Uzak Doğu’da, özellikle de Kamboçya’da, Kelt ve Akdeniz Mitleri’nde ortaya çıkar. Ezoterik tradisyonda 7 Başlı Ejderha, insan egosunun 7 yönünü, enerjileri yükseltmeyi ve içimizdeki 7 başlı canavarı yenmeyi simgeler. Kimi tradisyonlar bu 7 başlı ejderhanın hep bizimle olduğunu ve eğer dikkatli olmazsak başlarının sürekli yenilenerek, ruhumuzu ele geçirdiğini söylerler ve insanın kendini geliştirmeye yönelik çalışmalarının yaşam boyu süreceğini ileri sürerler. Olumlu ve olumsuzu çift olarak bir arada barındıran 7 sembolünün iyiyi ve kötüyü aynı anda kendinde barındıran Tekliğin yani İlahiliğin sembolü olduğu belirtilir. O nedenle de, Yönetim Kadrolarının İşleyişinin de sembolüdür. İnsana mükemmelliğe gidişi işaret eder fakat önce kendi içindeki 7 başlı ejderi yenmesi gerektiğini anlatır. Fakat en üst boyutlarda yani Tanrısallık katında bu ikilik tekliğe kavuşur. İnsan için daha yürünecek çok yol vardır. 7 ayrıca 3 boyutlu haça da tekabül eder ve acının, acı çekmenin arınmadaki çok önemli rolünün sembolüdür. Simyada Çalışma’ya dahil olan 7 metal vardır. Astrolojide Büyük Ayı’nın 7 yıldızı değişmez, yani tüm yıl boyunca tam olarak görülür. 7 yıldız, 7 ana gezegen, güneşin 7 ışını vardır. Eski olumsuz çağrışımları olan 7, ikili bir yapıya sahiptir. Olumlu ve olumsuzu aynı anda barındırır. 7 gezegenin sayısı, tanrıların, kahramanların (Teb’e karşı yedi) ya da kahramanlığı ve yaratıcı bilgeliği sembolize eden bilge adamların mitolojik figürlerinin her yeni kılık değiştirişinde ortaya çıkar. Olumsuzluğu da barındırdığı bilinmesine rağmen 7 genellikle olumlu ve Tanrısal güçlerle iç içe düşünülür. Tanrı’nın 99 isminin olması da aynı anlama gelir. Birlik ve teklik, iyiyi ve kötüyü sinesinde aynı anda barındırır fakat insan Kutsal Ruh’a yükselmek için hep iyiden yana olmalı, her türlü kötülüğü kendinden uzak tutmalıdır. Kutsal Ruh’un 7 armağanı 7 ölümcül günahla dengelenmiştir. Tanrı’nın çaldığı lirin 7, bazen de 9 teli vardır. Romalı kilise babası Tertullian “yedi katlıdır karanlığı aydınlatan kutsal ruh” demiştir. 7 karanlıkların aydınlatıcısıdır fakat aynı zamanda da karanlığa davet çıkaran, insanı karanlıkla sınayandır. 7, Mandeanlar (Sabiiler) için de tehlikeli bir sayıydı; bir Mandean kutsal metni 7 baştan çıkarıcının Adem’in bütün çocuklarını baştan çıkardığını söyler ve bu 7 baştan çıkarıcıyla mücadele edilmeden aydınlığa çıkılamayacağını savunurdu. Aslanla ejderin bitmeyen kavgası, iyiyle kötü arasındaki sürekli denge olarak ele alınır. Hayat ağacı da 7 dalla sembolize edilirdi, her dalın da 7 yaprağı vardı. Enok, Nuh, İbrahim, İshak, Yakub, Musa ve İsa dünyanın; yani bilgelik evinin 7 yıldızı ya da 7 çobanıdır. Vahiy 7 döngüsel dönemde gelir ve 7., son peygamberi izleyen ruhsal önder dirilişi başlatacaktır. İsmaili Mezhebi’nin filozofları, ilahi yaratılış sözcüğü Kun Fayakun’un Ol ve olur’un 7 harfindeki 7 ezeli çeşmeden akan ilkeleri bilirlerdi; ezeli sisten önce 7 cennet sonra da 7 yeryüzü doğdu. 7 büyük peygamber 7 göksel küreye karşılık gelir, her peygamberin 7 yeryüzüne karşılık gelen döneminde 7 imam ortaya çıkar. Londra’da Güney Kensington’daki yeni İsmaili Merkezi’nde yedigen bir çeşme bulunur. İsmaili Mezhebi’nin görüşlerine yakınlığıyla bilinen Basra’daki saflık kardeşliği insanlara 7 bitkisel ve 7 ruhsal beceri atfeder. 11. yüzyılda yaşamış İsmaili Filozofu Nasir-i Hüsrev, bütün evreni maddi ve ruhsal yedililere bölmüştür.
Budizm

Budizm’de, yükselmenin ve en yüksek olana erişmenin, merkeze ulaşmanın sayısıdır. Yeni doğan Buda, bunun son doğuşu olduğunu ifade etmek için 7 uzun adım atar. Arınmayı 7 yıl boyunca arar ve meditasyon için altına oturmadan önce Buda ağacının çevresinde 7 tur atar. Buda’nın adımı zamanı ve mekanı aşan 7 kozmik aşamanın yükselişini sembolize eder. Borobadur’daki 7 hikayeli Prasada kutsal bir dağ ve axis mundi’dir. (Evrenin merkezi anlamına gelir. Şamanistik kökenli türk mitolojisine göre ise, dağlar ve ağaçlar axis mundi olarak kabul edilir). Son noktası Aşkın Kuzey’de biter ve o nokta Buda’nın gerçekliğine ulaşır. Budist cennetin 7 terası vardır ve 7 dinsel iş bu hayatta inanana meyve verecektir.
Çin

Çin’de çok kullanılan ejderha motifi, 7 başlı ejderle bütünleştirilerek pek çok yerde hem arınmanın hem yükselişin ve hem de inisiyatik öğretinin, içsel yolculuğun, nefsin ateşini söndürmenin sembolü olarak kullanılır. Çin, Japonya ve çeşitli Uzakdoğu tradisyonlarında olumsuzluğu simgelemekten çok, enerji akımlarını belirtir. Çeşitli cinslere ayrılan ejderler vardır. Çin ezoterik bilimlerinde ‘Feng Shui’de ley hatlarına "ejder yolları" denir ve Chi enerjisinin yang akımı mavi ejderle simgelenir. Kutuplaşma gösteren enerjiler gerek Doğu gerekse Batı tradisyonlarında, genellikle ‘Kadüse’yi andırır tarzda, birbirleriyle mücadele eden 2 ejder ya da yılanla simgelenir. Sembolizmde düalite prensibi ejder ve 7 sayısıyla de ifade edilir. Gök ile Yer arasında biri inen, biri çıkan 2 enerji akımından söz edilir. Uçan kanatlı ejder ve yerde yürüyen ejderle sembolize edilir.Çin tradisyonuna göre eski ay takviminde 7. ayın 7. günü büyüyen yarımayın günüdür ve bugün de kutlanan bayram özellikle kadınlar ve genç kızlar için Çin yılının en önemli bayramıdır çünkü her ne kadar eski Çin’de çift sayı olmayan 7 sayısının, eril prensip olan yang ile özdeşleştirilmesi beklense de kadın organizmasının ritmik gelişimi 7 sayısını temel almıştır, dolayısıyla sayı kadın hayatının yaş dönemlerini belirlemede kullanılırdı: 27 yaşında olduğunda yin yolu başlardı ve 77 olduğunda bu sona ererdi. Çin’de 7 gezegen sayısı, sadece 5 gezegeni içeren ve olasılıkla Hindistan’dan gelmiş olan daha önceki sisteme (Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn) oranla daha az öneme sahipti.
Hıristiyanlık

Hıristiyanlık’ta Tanrı, yaratılışın altı ışının merkezindeki 7. ışınla temsil edilir. 7 ayin, ruhun 7 armağanı, teolojik ve temel erdemlerin 7 tanesi (3+4 olmak üzere) vardır, ölümcül günah, Araf’taki 7 sıra ya da dağ, 7 sosyal bilim, gezegenleri kapsayan kristal küreler, büyük peygamberler, Varlığın Melekleri, İsa’nın kovduğu kötülükler, Meryem’in sevinçleri ve ıstırapları, Hıristiyan âleminin uğrunda mücadele verdikleri, erken dönem kilise konseyleriyle ilişkilendirilir. Yeni Ahit’te yetmiş kere yediye kadar bağışlamaktan sözedilir (Matta 18:22). 7, Meseller’de Bilgeliğin 7 Sütunu olarak övülür ve Zekeriya Rabb’ın 7 Gözü’nden bahsettiğinde bu simgeyi Tanrı’nın her yerde bulunuşunu ve her şeyi bilişini vurgulamak için kullanır. Yeni Mükemmellik sayısı olan 7, Tanrı’nın dinlenme günüdür ve aynı zamanda da zamanın geçişine işaret eder, çünkü İsa’nın 8. günde dirilişiyle sonsuzluk başlamıştır.
meltem isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

spacer güvenilir bahis kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis türkçe bahis canlı bahis kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort tuzla escort kartal escort seks hikayeleri gaziantep escort bursa escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort kayseri escort seks filmi izle halkalı escort avcılar escort ankara escort escort izmir izmir escort izmir escort etlik escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort üsküdar escort kartal escort mersin escort mersin escort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51