Alt 22 Mart 2017, 21:39   #1
Senior Member
 
Üyelik tarihi: 07 Şubat 2015
Mesajlar: 6,001
Standart 7 Sayısının Sırrı, II

7 Sayısının Sırrı

Hazırlayan: Atahan Uzun

2. Bölüm

Yahudilik

Yahudilik’te bu tradisyonel sayı Menorah’ın (7 Kollu Şamdan) 7 kolunda yankılanır. Kabala’da 7 kollu şamdan Gökyüzünün Yeryüzünü 7 aşamada, 7 ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetim’in 7 ayrı aşamasını anlatır. Eski Ahit’teki ünlü bir “yedi sahne” de aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir: 7 rahip 7 koç boynuzuyla Jericho’nun duvarlarını 7 günde çevirmiştir. 7. günde onlar kenti 7 kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho’nun duvarları düşmüştür. Eski Ahit’te Baalam’ın 7 sunağı, kurban edilecek olan öküz ve koç vardır, Jordan Nehri’nde yıkanan Naaman zamanları, Samson’un sınırlarının sayısı, 7 kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocukla, 7. dağdaki sandıkla ilişkilendirilir, ayrıca güvercin 7 günden sonra gönderilir. 7, Yahudilikte okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında 7 büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşâsı 7 yıl sürmüştür, bilgeliğin 7 sütunu vardır. “Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, 7 kere saflaştırılmış saf gümüştür.” der. 12. mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur. Bu şekilde sukkotta oturmak için tavsiye edilen 7 gün, yaratılışın 7 günüyle ilgilidir ve Zohar’a göre Kabala’daki 7, alt sefirot İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf ve Davut şeklinde tarihsel tezahürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde 7 yıl süren Süleyman Mabedi’nin binası Mabed’e tekabül eden “sefirah binah” (Yüksek Akıl) da içine alan 7 alt sefirot ile meczedilir. Bu alt sefirot’un 7.si (onuncusu dalih) Şekine’dir, buna Sabbath Queen (7. Gün Kraliçesi) denir ve Zohar’ın açıkladığına göre 7. asli güne tekabül eder. Yedinin her içermesi gibi Süleyman’ın Meselleri de Bilgeliğin 7 sütununu över ve Zekeriya Rabb’ın 7 gözünden söz ettiğinde bu imgeyi Tanrı’nın her yerde hazır ve nazır olması ve her şeyi bilmesini anımsatmak için kullanır. (Zekeriya 4:10). 7 İlahi Göz kavramı sanki Tanrı’nın onlar aracılığıyla dünyaya baktığı gözler olan 7 büyük veliyle bağlantılı olarak sonraki dönemde Tasavvufta yeniden ortaya çıkar.
Mısır

Mısır’da kader tanrıçaları olarak 7 Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin 7 kavanozu vardır, Ra’nın 7 kızı 7 tunikleri üzerine 7 düğüm atmışlardır, Ra’nın 7 şahini 7 bilgedir, boğayla birlikte 7 inek doğurganlığı temsil eder, ötealemin 7 evi vardır ve bu evlerin 3 kat 7 kadar girişleri vardır. Bu sayı Osiris için kutsaldır. Mısır’da Cennet’e giden 7 yol ve 7 cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılması sonucu elde edilen 14 yer ölümün diyarındadır. Bir geç dönem demotik metinde Osiris yeraltı dünyasının 7 salonunda babasını dolaştırır. Mısır Tradisyonu’nda esiri okyanus Nun’da yüzen Ra’nın kayığında 7 tanrı vardır. Osiris’in, ışığın 7 derecesi denilen 7 basamaklı merdiveni vardır.
Hinduizm

Hinduizm’de Brahmanlar’ın 7 Mücevheri ve tufandan önce 7 tanrısı ve onları koruyan 7 bilge adam vardır. 7, Hindistan’da yaygın bir kullanıma sahiptir. 3 ile birlikte Vedalar’da en sık kullanılan sayıdır. Ateş Tanrısı Agni ile ilişkilidir. Ateş arınmanın sembolüdür. Agni’nin 7 eşi, annesi ve kızkardeşi; 7 alevi, ışığı, dili vardır ve ona 7 katlı şarkılar adanır. Güneş tanrısının 7 atı arabasını gökler boyunca çeker. Rigveda, 7 yıldızdan ve tanrıların içeceği olan cennetle bağlantılı olan soma’dan oluşan 7 dereden sözeder. Fırtına ve yağmur tanrısı İndra 7 katlıdır ve dünya 7 kısımdır, mevsimler 7 tanedir ve Cennet’te 7 orman bulunur.
Tasavvuf

İslam’da ilk mükemmel sayıdır. 7 gök, 7 iklim, 7 dünya ve deniz, 7 renk, 7 peygamber, kalbin 7 aktif gücü, hali ve 7 durağı vardır. Kabe 7 kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın 7 özelliğini temsil eder. İslam 7 sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kurân’a göre Allah cenneti ve dünyayı 7 katlı yaratmıştır. Kurân 7 anlamlıdır ve namazdaki bir rekat 7 bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş 7 melek vardır. Mesnevi’de 7 yıldızın 7 aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda 7 makam ya da 7 vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. 7, manevi 3 ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir. Salik’i en son amacına ulaştırmak için gereken 7 aşama, cehennemin 7 kapısı vardır. O kapıların her birini tek tek açmak gerekir. Geç dönem Sufilik, ezoteristlerin ruhsal güçlerini üstünde yoğunlaştırdıkları bedenin 7 hassas noktasından söz eder, bunlar Hint ezoterizmindeki 7 çakrayla paraleldir. Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı’nın Adem’den Muhammed’e kadar kendini 7 büyük peygamberde dışa vuran 7 temel niteliğiyle iş görür. 7, Sufilerin özellikle önem verdiği bir sayıdır. Göksel küreler “yedi değirmen” ve büyük ayı takımyıldızı “7 taht” olarak bilinir. Türk tradisyonlarında Uygurların 7 kutsal kenti vardır. İstanbul 7 tepelidir. Altaylarda tahtı yıldızlarda olan Ülgen’in 7 oğlu vardır. Kuzey Asya’da insanın 7 canının olduğu kabul edilir. Ayrıca 7 başlı ejder sembolü de Türk tradisyonlarında rastlanan bir semboldür. Sibirya ve Yakut Şamanizmi’ne göre dünya dağı 7 katlıdır. Gökler ve yer 7 katlıdır. Tufan ve tufanda kullanılan gemi de 7 sembolüyle ilişkilendirilir. Örneğin Tevrat’ta gemiye her saf hayvan türünden yedişer tane alınır. Gemi 7. ayın 7. günü Ararat Dağı’nın tepesine ulaşır. Nuh’un Gemisi 7 bölmelidir. Kalde ve Hint Tradisyonları tufanın 7 gün sürdüğünü belirtir.
Mitraizm

7, Mitraizm kültünde de önemli bir role sahip olmuştur. Mitras bir İran güneş tanrısıdır. Mitraizm Gizemleri’nde ruh, 7 gezegenin yeraldığı gök yoluyla ilahi var oluşa yükselmiş düşüncedir. Bu yükseliş, sembolik olarak her usta olacak kişinin geçmesi gereken 7 kapıyla temsil edilir, arınmanın da sembolüdür, her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak dünyevi niteliklerden art arda kurtulmayı sembolize eder. Bu sembolizmin kökenleri İştar’ın yeraltı dünyasına gittiğinde 7 kapının her birinde bir giysiyi bıraktığı eski Babil’e kadar uzanır. 7 kat aşağı inerek, 7 katı yukarı çıkılır. İnsanın kendi iç varlığında yaptığı 7 aşamalı derinleşmenin sembolüdür ve herkes bu inişi ve sonra da çıkışı yaşayarak yükselir. Mitras Gizemleri’nde ustalar en sonunda çırılçıplak ve bütün maddi sıfatlardan kurtulmuş, ruhsal dünyada yeniden doğmaya hazır olarak sekizinci kapıya, Işık Kapısı’na ulaşırlar. Bu kültle bağlantılı olan kefaret ve arınma ayinleri ayın 7., 14., 21. ve 28. günleri düzenlenirdi. İnsanın yıldızlı göksel kürelere yükselişine ilişkin eski görüşleri gibi, Mitras kültüne kabulün 7 derecesi de Hıristiyan 7 katlı araf kavrayışı temelinde biçimlenmiştir; fakat daha da önemlisi bunlar genel olarak kabul edilmiş olan gizemli yoldaki 7 basamak kavramının habercisidirler. Sibirya Şamanları’nda da benzer bir sembolizm bulunmaktadır. Şaman ayinlerinin dayandığı kozmik kutupta 7 kesik vardır ve Samoyed Şamanı görevini üstlenmeden önce 7 gün 7 gece bilinçsizce yatar.

Zerdüştlük

Eski Pers’in dinî olan Parsilik’teki 7 ölümsüz aziz, yüksek ruhlar (Amesha Spentas) olarak adlandırılırlar; bunlar iyi niyet, yüksek adalet, özlem duyulan Tanrı’nın Krallığı, alçakgönüllülük, mükemmel sağlık, yenilenmiş ölümsüzlük ve şuurlu itaat’tir. Yedinin önemi eski Zerdüştçülük’te açıkça kabul edilmiştir. 6 Amesha Spentas, yani 6 kılavuz ruh, adalet ve iyilik tanrısı Ahura Mazda’nın bütünlemesiyle bir yediliyi oluştururlar. Pers tradisyonuna göre Dünya Dağı’nın tepesinden akan ırmakların ayırdığı 7 alan, ateşin 7 biçimi, Agni’nin 7 Işını vardır.
Mayalar

Maya öğretisinde göğün 7. katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan 7 Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve 7 ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün 7 katlı olduğuna inanırdı.
Sümer-Akad-Babil

Sümero-Semitik tradisyonda haftanın 7 ay bölümü ve günü vardır. Dünyanın 7 bölgesi vardır, gökyüzü ziguratın düzlemleriyle sembolize edilir, hayat ağacının 7 dalı vardır ve bunların her birinin 7 yaprağı, cehennemin 7 kapısı, Tiamat’ın 7 şeytanı ve kendisini yok edecek 7 rüzgarı, 7 mühür, 7 inanç vardır. Sümer ve Akad metinlerinde 7 noktayla simgelenen ve boğa takımyıldızını oluşturan 7 şeytanın olduğu söylenir. 7 basamaklı olan Sümer Kralı Gudea’nın tapınağına 7 göksel kürenin ziyaretçisini anımsatmak için dünyanın 7 bölümünün evi denilirdi.Babil’de yedinin bolluk ve bereket sembolü olduğu düşünülürdü. Eski Babil Ziguratı, basamaklı piramidi 7 katlıydı. Ayrıca eski Babil’de sıcak mevsimlerde 7 burç görülemezdi, yalnızca 5 tanesi ufkun ötesinde görülebilirdi. Bu görülemeyen 7 burcun kötü ilkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle yedinin tehlikeli ya da olumsuz bir sayı olduğu düşünülürdü. İnsanın aydınlatılması gereken 7 karanlık yönünü simgelediği söylenir, Babil’de gezegenlerin sayısı olarak bilinirdi.
Dogon-Bambara Gelenekleri

Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre 7, İlahi Kelam’ı ve galaksilerin yaratılmasını sembolize eden temel bir sayıdır. Maya, Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre İlahi Kelam’ın telaffuzu yedilidir. 7, insanın ve evrenin rakamı olarak kabul edilir, ayrıca 3 ve 4 sayılarıyla olan bağlantısından dolayı piramit geometrik formuyla ilişkilendirilir.
Avrupa

Ortaçağ Avrupası’nda 7 sayısının seriler halinde kullanımı tercih edilirdi: Kutsal Ruh’un 7 armağanı (Gotik çağda Güvercinlerle temsil edilir), 7 erdem, 7 sanat ve bilim, 7 ayin, insanın 7 yaş dönemi, 7 ölümcül günah, İsa’nın duasındaki 7 dilek. 7 kilise, 7 boynuz ve kuzunun gözleri, ejderhanın 7 başı, “7 Mühürle Mühürlü” kitabındaki Tanrı’nın gazabının 7 şişesi vardır. Alman öğretisinde, uyumsuz, sürekli olumsuz konuşan evli kadınlara “yedi şeytan” denir. Bu kullanımın kaynağıysa bir kişinin horoskopunda evlilikle ilişkili olan “7. ev”den kaynaklanıyor olabilir; 7. evin olumsuz yönünün evlilikte çatışmayı içermesi olduğuna inanılırdı.
Grek Gelenekleri

Grek öğretisinde Styks Irmağı spatyomun çevresini 7 kez dolaşır. Orfe ve Apollon’un Liri’nin 7 teli, Pan’ın flütünün 7 deliği, 7 Hesperidler, Pisagor’un 7 müzikal notası (titreşimi), Platon’un kürelerin müziğiyle ilişkilendirdiği 7 göksel Siren vardır. Greko Romen öğretisinde 7 sayısı, lirinin 7 teli olan Apollon için kutsaldı, ayrıca 7 Athena-Minerva ve Ares-Mars için de kutsaldı; Pan’ın 7 piposu vardır, Yunanistan’da 7 Bilge Adam vardır. Pisagor İnisiyasyonu’nda içindeki üçün gökyüzünü, dördün dünyayı temsil ettiği kozmik bir sayıdır, mükemmelliği sembolize eder. Pisagorcular 7’ye dönüm noktası derlerdi. Bu dönüm noktasına gelen kişi, ruhsal olarak kendisiyle karşılaşmak ve mükemmel olana yükselmek ister fakat içindeki diğer 7 noktayla de mücadelesi şarttır. Sonuçta elde edeceği şey mükemmellik olduğu için de bu zorlu mücadeleye isteyerek katılır.
Japon Gelenekleri

Japon Tradisyonu’nda 7 tanrı ve inisiyatik törenlerde 7 oktan oluşan köprü olarak geçer. Japonya’da yaygın bir inanca göre 7 tanrı iyi şans getirir. Afrika’daki Pahouin öğretisinde yaratıcının topraktan yaptığı varlığın insana dönüşmesi için suda 7 gün kaldığı inanışı vardır.
Ölüm Kültü

7, ölüm kültünde de özel bir yer tutar. Zuo qi; yani 7 yapmak, ölen kişinin ruhunun kendini yavaş yavaş bu dünyadan ve akrabalarından kopardığı, ölümden sonraki dönemlerdir. Her 7. günde çoğu zaman sutra okuyan Budist rahiplerin eşliğinde kimi kurbanlar adanır ve ayinler düzenlenir. Bu 49 gün sürer; bu sürenin sonunda ölen kişinin ruhu spatyom hayatına tamamen geçer. Arda Viraf Name adlı eserinde ruhun öte dünyaya yükselişi betimlenirken Viraf, hedefine ulaşmadan önce 7 gün yolculuk yapar.
Astroloji

Astrolojide Semavi felekler “7 değirmen” olarak ve Büyük Ayı takım yıldızı "7 Taht" olarak bilinir. 7 gezegensel felek boyunca yükseliş fikri Eski Astroloji içinde büyük önem taşır ve Zodyak aslında yedili sistem üzerine kurulmuştur. 7 felek kavramı eski astrolojinin temelini oluşturur.
Kadim Tıp

7, eski tıpta da önemliydi. Hipokratik gelenekte, 7 sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Ruh yani insanın içindeki asli yön yani içsel şövalye, 7 başlı ejder olan egosuyla yeterince mücadele edemezse, ölümcül de olabilecek hastalıklarla savaşmak zorunda kalır. Antikite dönemi hekimleri acı verici hastalıkların 7 gün ya da yedinin katı sürdüğünü bilirlerdi. Majik yöntemler kullananların ortaya çıkardığı hastalıklardan kurtulmanın genelde 7 yıl sürdüğü düşünülürdü. On7. Yüzyılda Sir Thomas Brown’a göre her 7 yıl yaşamda bedenin ya da zihnin, bazen her ikisinin de doğasında bir değişiklik yapardı. Arap hekim ve filozof Ibn Tufeyl’in yazdığı bir romanda “yabani bir ortamda tek başına yetişen kahraman 7 yıllık aşamalarla ahlâksal ve ruhsal mükemmelliğe ulaşır” denilmektedir. Sözde Hipokratiklerse şöyle söylerler: “7 sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğilimindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişimlerin kaynağıdır; ayın kendisi de her 7 günde bir biçim değiştirir.
7 Başlı Yılan (Ejderha)

7 başlı yılan, inisiyatik yoldaki 7 zorlu sınavı simgeler. Aynı zamanda cehenneme iniş denilen inisiyatik deneyim sırasında inisiye adayının mücadele etmesi ve yok etmesi gereken karmik tortularını, menfi etkisi, nefsaniyetini simgeler. Bu sembol Türk tradisyonlarında 7 başlı ejder olarak ifade edilmiş, ejderha sembolüyle simgelenmiştir. Doğu Ekollerinde özellikle Tibet ve Çin’de 7 başlı ejderha simgesiyle, iç yolculukta olan kişiye, bu aşamaları geçtikten sonra Işık, Aydınlanma ve İlahi Kelam’a kavuşma, Evrensel Yasalar’la ahenk içinde yürüme müjdelenir. Dejenere olmadan önce eski zamanlarda özellikle Tibet ve Çin’de bu sembolü simgeleyen özel okullarda inisiyeler eğitim görürler, ejderhayı yendikten sonra asıl bilgiyle karşılaşırlardı. Daha sonra bu değerli okullarda, kimi majik etkilere yenik düşerek, 7 başlı ejder sembolü saptırıldı, kişinin kolay yoldan sonsuzluğa açılmasını simgeleyen bir sembole dönüştü. 7 başlı oluş, hem bu mücadelenin zor olduğunu, hem de arınma işleminin 7 planla ilgili olduğunu gösterir. 7 plan, Göksel Yönetimi ve idareyi de simgelediği için ruhun arınmak için geçirmek zorunda olduğu 7 aşama ya da 7 kapıyı simgeler. İnisiyatik arınma yolunda olan kişi bu 7 aşamayı geçtikten sonra sekizinci aşamada, sonsuzluğu fark eder ve nefsiyle olan sınavlarını da verdiği için Işık’la Aydınlanma ve Aydınlatma aşamasına kavuşur, ruhu sükuna erer, fırtınalar ve iç sıkıntılar sona erer.
Ezoterizm

7 sayısı, Yüce Tesir’in 3 âlem olarak yayılmasını ya da 3 âlemde yayılmasını esas alan tradisyonel sistemlere göre, bu tesirin ötealem, süptil alem, seyyal âlem, esiri âlem, spatyom gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı alemdeki sembolüdür. Söz konusu tradisyonel sistemlere göre Yüce Tesir’in tezahür etmemiş âlemdeki sembolü üç, aracı âlemdeki sembolü 7, gerçekleşmiş âlemdeki rakamıysa 12’dir. 7 sembolünün tradisyonlardaki ezoterik açılımları şunlardır: 7, ruhsal tekamülün, doğadaki ve evrendeki gelişimin sembolüdür. Kimi tradisyonlarda, bazen dünya gezegeninin ötealem, süptil âlem, seyyal âlem, esiri âlem gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı âlemini bir titreşimler hiyerarşisi tarzında belirtmek ve bu titreşim alanlarıyla ilgili bilgileri açıklamak adına kullanılmıştır. Sözkonusu aracı âlem, maddenin farklı düzeylerde titreşen enerjetik alanlarını barındırmaktadır. Bu âlemde dünyanın fiziksel ortamından başlayarak giderek yoğunlukları azalmakta olan esiri maddelerinin, yani madenin titreşim düzeyi giderek yükselen hallerinin sıralanması, farklı tesir ortamlarının bir tür kademeleşmesi bulunmaktadır. Buna kısaca esiri derecelenme, bu ortamlara da 7 plan ya da 7 süptil plan denir.
Meo Spritüalizm

Neo Spiritüalizm’de 7 sınavlı, 7 aşamalı eğitim sürecini ve bu aşamalarla ilgili çeşitli bilgileri simgeler. Spiritüalizmdeki bu aşamalar “nefis terbiyesinin 7 aşaması” olarak kabul edilirken bu süreç, Mevlevilikte “yedi selam”, Bektaşilikte “yedi erkân”, Ahilikte “7 ad 7 şart” adlarıyla bilinir. Bu aşamalarda 7 realite ya da 7 şuur halinin açılımı söz konusudur ki ruhsal gelişimin bu 7 kademesinin Sufilik’teki karşılığı kalbin 7 iç zarfına denk düşer. Şuur 7 kademede açılarak, aydınlanma gerçekleşir. Aynı zamanda da yedili sistemler, 7’li diziler halinde oluşan periyodik değişim, tesir ve akımları ifade ettiği için 7 değişimin kaçınılmaz sayısıdır ve 7 sayısıyla sık karşılaşan kişi mükemmelleşmeye giden yolda bu değişim sürecine girmiş ya da girmek üzere demektir. Neo Spiritüalizm’de 7 sayısı Dünya Ruhsal Organizasyonlarının da sayısıdır. İlahi İradeyle gerçekleşen tüm ruhsal ve fiziksel organizasyonlarda 7 sayısıyla sembolize edilir ve matematiksel bir bağ ile tüm organizasyon ağı birbirine bağlıdır.

Kısacası; 7 rakamı, dünyanın ve insanın oluşum ve tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir.
meltem isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:10.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

spacer güvenilir bahis kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis türkçe bahis canlı bahis kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort tuzla escort kartal escort seks hikayeleri gaziantep escort bursa escort gaziantep escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort kayseri escort seks filmi izle halkalı escort avcılar escort ankara escort escort izmir izmir escort izmir escort etlik escort maltepe escort pendik escort kadıköy escort ümraniye escort ataşehir escort üsküdar escort kartal escort mersin escort mersin escort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51